Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1 Šajā privātuma politikā ir noteikts, kurus personas datus vācam un kādos nolūkos tos apstrādājam, kad apmeklējat interneta vietni www.fiat.lv un izmantojat tās sniedzamos pakalpojumus (turpmāk – Politika). 1.2 Politika tiek piemērota, kad Sabiedrība saņem Personas datus par to, ka Datu subjekts izmanto Vietni un tās nodrošinātās iespējas. Tā ir paredzēta Datu subjekta datu aizsargāšanai un aizstāvēšanai pret nelikumīgu izmantošanu. 1.3 Šajā Privātuma politikā ar lielo burtu rakstāmiem jēdzieniem ir tālāk tekstā norādītās nozīmes, ja vien konteksts nepieprasītu citādi: 1.3.1 Personas dati – jebkāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai ir zināma, vai kura identitāti var tieši vai netieši noteikt, izmantojot noteiktus datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, transportlīdzekļa valsts numurzīmi u. c.); 1.3.2 Sabiedrība – UAB “Autobrava”, juridiskās personas kods: 125481247, juridiskā adrese: Žalgirio g. 112A, LT-09300, Viļņa, Lietuva, par kuru dati tiek uzkrāti un uzglabāti Juridisko personu reģistrā, kas darbojas kā Datu pārziņu datu apstrādātājs, kas ar interneta vietnes fiat.lv palīdzību savāktos personas datus nodod Datu pārziņiem. 1.3.3 Vietne – Sabiedrības interneta vietne, kas ir pieejama interneta adresē www.fiat.lv; 1.3.4 Datu subjekts – fiziska persona, no kuras Sabiedrība ar Vietnes palīdzību iegūst un apstrādā personas datus; 1.3.5 Datu pārzinis – SIA “Autobrava”, reģistrācijas numurs 40103325594, juridiskā  adrese Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021. 1.3.6 Konts – Vietnes saite noteiktā interneta vietnē. 1.3.7 Sīkdatne – neliels fails, kuru Datu subjekta izmantojamās ierīces Pārlūks pieņem no Vietnes un saglabā ierīcē. Sīkdatne ļauj Vietnei uzņemt informāciju par pārlūkošanas paradumiem, darbībām, meklēšanu un iestatījumiem, lai varētu izmantot pilnu Vietnes funkcionalitāti, un nākamie apmeklējumi Vietnē būtu vienkāršāki un noderīgāki. 1.4 Apstrādājot Jūsu personas datus, ievērojam Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu, Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likumu, citus likumus un tiesību aktus, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību, ievērošanu un pareizu īstenošanu, tostarp 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2. GALVENIE PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

2.1 Informācija, ko apkopojam par Jums, ir atkarīga no tā, kādu informāciju par sevi Jūs sniedzat mums, kad reģistrējaties Vietnē piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu iegādei, piekrītat sīkdatņu izmantošanai un/vai abonējat jaunumu biļetenam. 2.2 Izmantojot vietni, Jums nav jāsniedz mums nekādi Personas dati, taču var būt, ka šādā gadījumā mēs nevarēsim Jums nodrošināt iespēju iegādāties Vietnē piedāvātos pakalpojumus un/vai produktus. 2.3 Jūsu vietnes izmantošanas laikā sniegtos datus apkopo un turpmāk apstrādā šīs Politikas 1.3.5. punktā norādītie Datu pārziņi. 2.4 Mēs apkopjam Personas datus, kurus sniedzat Jūs, kad izmantojat vietni un reģistrējaties, lai iegādātos Datu pārziņa piedāvātos produktus un/vai pakalpojumus, t. i.: 2.4.1 pamatinformāciju – vārdu, uzvārdu, pilsētu, e-pasta adresi un tālruņa numuru; 2.4.2 datus, kas ir saistīti ar reģistrāciju Vietnē piedāvāto pakalpojumu un/vai produktu iegādei – tiek pasūtīts pakalpojums / produkts, automobiļa modelis, automobiļa valsts numurs, informācija par piekrišanu un nepiekrišanu Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos (Jums reģistrējoties jaunumu pasūtīšanai) un saistītie ieraksti; 2.4.3 citus datus par Vietnes izmantošanu – datus, kas apkopoti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kas ir saistītas ar interneta pārlūkošanu u. tml. 2.5 Datu subjekta Personas dati tiek izmantoti šādos nolūkos: 2.5.1 Vietnē sniedzamo Pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai; 2.5.2 Vietnē sniegto pieprasījumu iesniegšanai un skatīšanai; 2.5.3 klientu apkalpošanas un informēšanas kvalitātes uzlabošanai, ierakstot telefonsarunas; 2.5.4 reprezentācijas un atpazīstamības palielināšanai publiskā telpā; komunicējot sociālajos tīklos; 2.5.5 tiešā mārketinga īstenošanai, saņemot Datu subjekta piekrišanu. 2.6 Visos iepriekš minētajos gadījumos Datu pārziņi apstrādā Jūsu Personas datus tikai tādā apjomā, ciktāl tas ir nepieciešams noteiktu skaidri definētu un likumīgu mērķu sasniegšanai, ņemot vērā Datu subjekta privātuma aizsardzību. 2.7 Datu pārziņi nodrošina, ka Personas dati tiks apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi, ka tie tiks apstrādāti tikai tādiem mērķiem, kas atbilst mērķiem, kas ir noteikti pirms Personas datu vākšanas, ka Personas dati tiks apstrādāti tikai stingri saskaņā ar tiesību aktos noteiktām skaidrām un pārredzamām personas datu apstrādes prasībām. 2.8 Jūsu reģistrācijas Vietnē brīdī sniegtos šīs Politikas 2.4.1. un 2.4.2. punktos norādītos datus (izņemot Jūsu piekrišanu par Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos) Datu pārvaldītāji uzglabās ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, kad Personas datus Jūs sniedzat, reģistrējoties izmēģinājuma braucienam, un ne ilgāk ā 6 (sešus) mēnešus, kad Personas datus Jūs sniedzat, reģistrējoties servisa pakalpojumiem, rēķinot no Jūsu datu iesniegšanas Vietnē brīža. 2.9 Šīs Politikas 2.4.3. punktā norādītie dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā šīs Privātuma politikas 4.1. punktā minētajā Sīkdatņu politikā norādītajā termiņā. 2.10 Personas dati, kas tiek apstrādāti Politikas 2.5.2. punktā norādītajos nolūkos, tiek uzglabāti pieprasījuma skatīšanas brīdī un 3 mēnešus pēc tā skatīšanas. Personas dati var tikt uzglabāti ilgāk, ja tajā laikā sūdzība vai lūgums, piezīme, prasība, atbilde vai cits pieprasījums netiks izskatīts vai joprojām notiks skatīšana, kā arī, ja personas dati būs nepieciešami, lai būtu aizsargātas Uzņēmuma vai trešo pušu likumīgās intereses, piemēram, likumiskā noilguma termiņa vai tiesas strīda gadījumā. Ja sūdzība tika atrisināta, parakstot mierizlīgumu, personas dati tiks uzglabāti 10 gadus. 2.11 Tāpat informējam, ka telefonsarunu ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem ieraksti tiek veikti, lai nodrošinātu Jums nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti un Datu subjektu informēšanu. Pirms sarunas ierakstīšanas Datu subjekts tiek informēts par sarunas ierakstīšanu un mērķi. Telefonsarunu ieraksti tiek uzglabāti 6 mēnešus un tos var noklausīties tikai ja ir aizdomas par šīs Politikas, Datu pārziņu un datu pārziņu klientu noslēgto produktu pārdošanas un/vai pakalpojumu sniegšanas līgumu noteikumu vai Datu pārziņu iekšējo noteikumu pārkāpumu, Datu pārziņu sniedzamo pakalpojumu kvalitātes, nelaimes gadījumu vai konfliktu (incidentu) ar klientiem vai darbiniekiem gadījumos, materiālo vērtību zaudēšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas gadījumos. 2.12 Jūsu Personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā paredzēts šajā Politikā, ja tiesību aktos nav noteikts ilgāks šādus personas datu uzglabāšanas periods. 2.13 Jūsu Personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši. Sabiedrība un Datu pārziņi, gan nosakot Personas datu apstrādes līdzekļus, gan pašas datu apstrādes laikā, iedzīvina atbilstošus tiesību aktos noteiktos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas ir paredzēti apstrādājamo personas datu aizsardzībai pret nejaušu un nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, izmaiņām, zaudēšanu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu nelikumīgu apstrādi. Attiecīgi līdzekļi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas saistībā ar Personas datu apstrādi. 2.14 Atzīmējam, ka reģistrācijas Vietnē laikā rezervētajā laikā Jums dodoties uz Datu pārziņu produktu un /vai pakalpojumu pārdošanas vietu un noslēdzot produktu un/vai pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas līgumus, Jūsu Personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā noslēgto līgumu noteikumus.

3. TIEŠĀ MĀRKETINGA (JAUNUMU BIĻETENA) NOSACĪJUMI

3.1 Ja piekrītat abonēt jaunumus, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs var tikt izmantots individualizētas informācijas par precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, pasākumiem, jaunumiem, aptaujām un citu jaunumu sūtīšanai pa e-pastu, pastu, tālruni, ar SMS, un šajos nolūkos sazināties ar Jums. Apkopotā informācija tiks izmantota tikai jaunumu sūtīšanai. 3.2 Sniedzot vispārīgus mārketinga piedāvājumus, Jums var tikt sūtīta vispārīga rakstura informācija, ar kuru Datu pārziņi dalās ar visiem saviem klientiem. 3.3 Sniedzot individualizētus mārketinga piedāvājumus, Jūs varat būt pieskaitīts noteiktai Datu pārziņu klientu kategorijai atbilstoši Jūsu izrādītās intereses (Datu pārvaldītāju salonos, pa e-pastu, tālruni, pārlūkojot Datu pārziņu vietnes un citos veidos) par konkrētiem Datu pārziņu pakalpojumiem un/vai precēm un to iegādes vēsturi, dalības Datu pārziņu organizētajās aptaujās, konkursos un pasākumos, datiem un citām līdzīga rakstura pazīmēm. Šajos gadījumos vispārīga satura informācija tiks sūtīta tikai noteiktai Datu pārziņu klientu kategorijai. 3.4 Apstrādājot Jūsu personas datus, neizmantojam automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, ieskaitot profilēšanu, kuras dēļ Jums var rasties tiesiskās sekas vai kam var būt līdzīga liela ietekme. Tomēr, apstrādājot Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, Jūs varam pieskaitīt noteiktai klientu kategorijai, tāpēc Jums ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos, lai varētu izteikt savu viedokli vai iebilst šādai pieskaitīšanai. 3.5 Datu pārziņi, ņemot vērā likumīgās intereses informēt savus klientus par iespēju iegādāties līdzīgas preces un/vai pakalpojumus, ar Jums var sazināties arī bez šīs Politikas 3.1. norādītās piekrišanas, ja tiek piedāvātas Datu pārziņa preces vai pakalpojumi (vai līdzīgas preces / pakalpojumi) vai tiek jautāts viedoklis par precēm / pakalpojumiem. Pēdējā gadījumā Datu pārziņi Jums nodrošina viegli iedzīvināmu iespēju nepiekrist noteikta rakstura paziņojumu saņemšanai. 3.6 Mūsu jaunumu biļetens tiek sūtīts no Datu pārziņiem. Jūsu e-pasta adresi varam nodot trešajām personām, kuri sniedz specializētus pakalpojumus, tikai tam, lai nosūtītu Jums paredzētos jaunumus. 3.7 Datu (e-pasta adrese un tālruņa numurs) apstrādes termiņš, pamatojoties uz šīs Politikas 3.1. un/vai 3.2. punktu: 5 gadi, bet ne ilgāk kā ir spēkā Jūsu piekrišana. 3.8 Varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kas tiek sūtīti, pamatojoties uz šīs Politikas 3.1. un/vai 3.2. punktu.

4. SĪKDATNES

4.1 Sīkdatņu izmantošanu un datu apkopošanu ar sīkdatņu palīdzību regulē Sīkdatņu politika, kuru var izlasīt, izmantojot aktīvo saiti. 4.2 Datu subjekts tiek informēts un izsaka savu iepriekšēju brīvprātīgu piekrišanu vai nepiekrišanu par Sīkdatņu izmantošanu Vietnē un iespēju tās izslēgt. 5. KONTI 5.1 Sabiedrības Konti ir saites noteiktās interneta vietnēs, kurās var būt publicēta tā pati informācija, kā Vietnē, jo Sabiedrība ir gan Vietnes, gan Kontu pārzinis. Kontu lietotājiem tiek piemērota tās interneta vietnes, kurā ir Sabiedrības Konts, Privātuma politika un tās vietnes noteikumi. 5.2 Vietnē tiek sniegtas tālāk tekstā norādītās saites uz citām interneta vietnēm. Lai iepazītos, kā šajās interneta vietnēs tiek apstrādāti Jūsu personas dati, piedāvājam iepazīties ar šajās vietnēs publicēto privātuma politiku: 5.2.1 facebook: @FiatLatvija, kuras Privātuma politika ir sniegta adresē: https://www.facebook.com/privacy/explanation 5.2.2 youtube: @Fiat, kuras privātuma politika ir sniegta adresē https://policies.google.com/privacy 5.2.3 instagram: @fiat.latvija, kuras privātuma politika ir sniegta adresē https://help.instagram.com/402411646841720

6. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

6.1 Jums, kā Datu subjektam, ir šādas tiesības: 6.1.1 lūgt ļaut iepazīties ar saviem persona datiem un saņemt to kopiju; 6.1.2 lūgt labot neprecīzus vai nepilnīgus savus personas datus vai apstādināt ar tiem īstenojamās darbības; 6.1.3 lūgt dzēst vai ierobežot liekos un nepareizi apstrādājamos personas datus; 6.1.4 lūgt sistematizēt, parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā pārnest Jums vai citam datu pārzinim, ja tehniski tas ir iespējams, ar Jums saistītos personas datus; 6.1.5 tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrāde tiek pamatota ar datu subjekta piekrišanu (saskaņā ar 6. p. 1. d. a) p.), neradot ietekmi uz datu apstrādes, kuras pamatā ir piekrišana, likumīgumu pirms piekrišanas atsaukšanas; 6.1.6 nepiekrist, ka tiek apstrādāti Jūsu personas dati; 6.1.7 iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcija: https://www.dvi.gov.lv/lv/ . 6.2 Jūs kā datu subjekts savas tiesības varat iedzīvināt, iesniedzot rakstisku lūgumu personīgi vai ar pārstāvja starpniecību Datu pārziņiem, izmantojot Vietnē publicētos to kontaktus. 6.3 Iesniedzot lūgumu, Jums kā datu subjektam, ir pienākums apstiprināt savu identitāti vienā no tālāk tekstā norādītajiem veidiem: 6.3.1 ja sniedzat lūgumu Datu pārziņa darbiniekam, vienlaikus ir jāiesniedz spēkā esošs identitāti apliecinošs dokuments; 6.3.2 ja sniedzat lūgumu pa pastu vai ar kurjeru, vienlaikus ir jāpievieno spēkā esošā identitāti apliecinošā dokumenta kopija, kas ir apliecināta tiesību aktu noteiktajā kārtībā; 6.3.3 ja sniedzat lūgumu elektroniski, tas ir jāapstiprina ar elektroniskiem līdzekļiem, kas ļauj pienācīgi identificēt personu (piemēram, ar mobilo parakstu, kvalificētu elektronisko parakstu u. tml.).

7. BEIGU NOTEIKUMI

7.1 Par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Jūsu personas datu aizsardzību, varat sazināties ar Datu pārziņiem, izmantojot Vietnē publicētos to kontaktus. 7.2 Šī Politika tiek pārskatīta un atjaunota ne retāk kā reizi gadā vai mainoties tiesību aktiem, kuri regulē personas datu apstrādi. 7.3 Datu pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt šajā Politikā aprakstītos noteikumus. Datu subjekti par grozījumiem tiks informēti Vietnē publicējot atjaunoto Politikas redakciju. Šī iemesla dēļ iesakām periodiski apmeklēt mūsu Vietni, kurā vienmēr ir pieejama jaunākā Politikas versija.